در اعلان های پرداخت که با message ، error ، info  نمایش داده میشود کاربر میتواند به صورت خودکار بازخورد خرید خود را ببیند. که در صورت موفقیت آمیز بودن پرداخت محصول به سبد کالاانتقال یافته و روند خرید و جزئیات فرم تسویه حساب نمایش داده میشود.